Inspecties (beweegbare) kunstwerken

Wij verzorgen inspecties voor gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen, aannemers en andere ingenieursbureaus. Onze inspecteurs zijn gespecialiseerd in civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, viaducten, duikers, sluizen, kademuren en installaties.

Wij onderscheiden de volgende inspecties:

Toestandsinspectie

Met een toestandsinspectie wordt door een visuele beoordeling van alle constructieonderdelen de toestand in kaart gebracht. Een goed voorbeeld hiervan is een inspectie volgens de NEN 2767-4 norm. Hierbij wordt het object in onderdelen opgesplitst. Door schadebeelden te koppelen aan deze onderdelen, wordt een conditie- en verzorgingsscore (1 t/m 6) bepaald.

Instandhoudingsinspectie

Een instandhoudingsinspectie brengt de toestand van een kunstwerk in beeld en stelt vast welke maatregelen nodig zijn voor het in stand houden van een kunstwerk gedurende zijn levensduur. Wij stellen een rapportage op aan de hand van bureauonderzoek, een risico-inventarisatie en een inspectie. Daarin staat precies wat de onderhoudstoestand is. Aan de hand van foto’s lichten we oorzaak, risico en benodigde herstelmaatregelen van schades toe.

Op een digitale overzichtskaart tekenen we de kunstwerken in. Per kunstwerk leveren wij een paspoort met algemene kunstwerkgegevens en een meerjarenoverzicht. Dat beschrijft de geconstateerde gebreken en periodieke onderhoudsprojecten met uitvoeringsjaar en onderhoudskosten.

Een ideaal beheersysteem voor deze instandhoudingsinspecties is ons eigen iASSET. Veel beheerders werken met dit gebruiksvriendelijke systeem. Desgewenst gebruiken wij ook beheersystemen zoals DISK/MIOK van Rijkswaterstaat.

Technische inspectie

Schades of veranderde situaties hebben invloed op de onderhoudstoestand van een object of compleet areaal. Met een gerichte technische inspectie brengen wij de gevolgen in beeld. Onze speurneuzen inspecteren binnen handbereik. Soms met hulp van steigerwerk, hoogwerker, laagwerker of boot. Heel af en toe met een duikploeg. Steeds vaker inspecteren we met radiografisch bestuurbare helikopters. Dit bespaart veel materieelkosten.

Vooraf bespreken we met de opdrachtgever wat we precies gaan meten. Ingenieursbureau Westenberg voert regelmatig de volgende metingen uit:

  • Beton: carbonatatiediepte, dekking, cement- en chloridengehalte, ASR (alkali-silica-reactie)-onderzoek betondruksterkte, betonkernen.
  • Hout: indringing, houtsoort, type houtrot, middels resistograafmetingen.
  • Schilderwerk: laagdikte, type conservering.
  • Asfalt: PAK-onderzoek, type en diktes asfalt, asfaltkernen.
  • Metselwerk: voeghardheid, nemen boorkernen.

Naast de eerdergenoemde inspecties verzorgen wij ook de inspecties aan beweegbare bruggen en sluizen, industriële bouwwerken zoals (polder)gemalen en waterzuiveringsinstallaties en (utiliteits)gebouwen. Deze specifieke inspecties aan de installaties zijn als volgt:

Opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie

De eigenaar van bijvoorbeeld een beweegbare brug is verantwoordelijk voor de veiligheid en welzijn ten behoeve van de gebruikers en personeel die werkzaam zijn aan betreffende brug. Om de risico’s in kaart te brengen voor het gebruik en het onderhouden van uw brug is het nodig om een risico-inventarisatie en evaluatie op te stellen om de risico’s voor gebruikers en bedienaars in kaart te brengen; een zogenaamde risk-assessment. Het object uitgevoerd in het kader van de machinerichtlijn en arbeidsomstandighedenwet. Op basis van de objectieve methodiek van Fine & Kinney worden de risico’s in kaart gebracht en getoetst aan de hand van de eisen gesteld in betreffende NEN-normen zoals de NEN6787 (VOBB).

Verzorgen van elektrische inspectie conform NEN3140

Uw elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen dienen veilig te zijn: veilig in gebruik, veilig ten behoeve van wet- en regelgeving, enzovoort. Wij verzorgen voor u een inspectie van uw elektrische installaties. De Arbowet verplicht u om de veiligheid van werknemers bij laagspanningsinstallatie te waarborgen.
NEN 3140 keuring is de methodiek om dit te realiseren en dient periodiek te worden uitgevoerd. In het beheersysteem iASSET kunnen wij de keuring en de uitkomsten vastleggen en monitoren.

Gerichte technische inspecties

Met een gerichte technische inspectie brengen wij de gevolgen in beeld. Aan de hand van een bureauonderzoek en interview met de beheerder kunnen we mogelijke oorzaken uitsluiten of juist als risico’s benoemen. Aan de hand hiervan kunnen we een advies uitbrengen welke metingen of laboratoriumonderzoek we nodig achten voor een gedegen advies. U kunt hierbij denken aan:

  • Druk en debietmeting van uw hydraulische installatie;
  • Oliemonsteranalyse bij hydraulische installatie en smeermiddelen;
  • Infraroodmeting/Thermografie van uw installaties;
  • Trilling en geluidsmetingen.