Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van onderaanneming
Ingenieursbureau Westenberg B.V.

ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1  Algemeen

1.1   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • de opdrachtgever: Ingenieursbureau Westenberg B.V. te Harderwijk;
  • de opdrachtnemer: elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever over de totstandbrenging van een overeenkomst onderhandelt en/of met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit;
  • opdracht: de door de opdrachtgever opgedragen uitvoering van werken;
  • overeenkomst: elke overeenkomst ter zake van de uitvoering van werken, die tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot stand komt;
  • uitvoering van werken: het verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, niet zijnde een arbeidsovereenkomst;
  • bestek: de beschrijving van het te maken werk, inclusief de materiaalkeuze, de opleveringsdatum en de prijs met alle administratieve voorwaarden en voorschriften waaronder dit dient te gebeuren;
  • rapportage: de vastlegging van de (resultaten van de) door opdrachtnemer uitgevoerde opdracht;
  • hoofdaannemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de principaal;
  • de principaal: de opdrachtgever volgens de hoofdaannemingsovereenkomst.1.2   De voertaal met betrekking tot alle zaken de overeenkomst betreffende is de Nederlandse taal.

Artikel 2  Offertes van de opdrachtnemer, totstandkoming van de overeenkomst

2.1   Een aanvraag van de opdrachtgever tot het uitbrengen van een offerte is steeds vrijblijvend.
2.2   Een offerte van de opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk voor of bij het uitbrengen van de offerte heeft gesteld dat deze herroepelijk is.
2.3   De opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende een termijn van 4 weken. In het geval de opdrachtnemer zijn offerte doet in het kader van deelname aan een aanbestedingsprocedure door de opdrachtgever, dan doet de opdrachtnemer zijn offerte gestand tot een half jaar na de gunning van het werk door de principaal aan de opdrachtgever.
2.4   Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer komt eerst tot stand middels een schriftelijke opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer.
2.5   Bij de uitvoering van een raamovereenkomst komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de opdrachtgever in het kader van de betreffende raamovereenkomst de opdracht voor een (deel)uitvoering van werken verzendt.

Artikel 3  Aanvaarding van opdracht, overeenkomst

3.1   De opdrachtnemer dient de hem toegezonden opdracht ongewijzigd en ondertekend aan de opdrachtgever te retourneren binnen 14 dagen na datum verzending van de opdracht. Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de opdracht te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de opdracht en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3.2   Op alle overeenkomsten van de opdrachtgever zijn van toepassing:
a.   alle op de (hoofdaannemings-)overeenkomst betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het bestek, proces-verbaal en/of staat van aanwijzing of soortgelijke bestek wijzigingen;
b.   deze algemene voorwaarden van onderaanneming;
c.   al het overige waardoor de opdrachtgever uit hoofde van de hoofdaannemingsovereenkomst tegenover de principaal gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende met deze overeenkomst;
d.   het bepaalde in de overeenkomst prevaleert te allen tijde boven het gestelde onder letter a, b en/of c van dit lid.
3.3  Bij onderlinge tegenstrijdigheid van het bepaalde in lid 2 van dit artikel sub a, b en c prevaleren de eerder genoemde boven de later genoemde, met dien verstande dat: sub b voor sub a gaat, indien uit de bepalingen sub b zwaardere verplichtingen voor de opdrachtnemer voortvloeien en bij tegenstrijdigheid tussen enerzijds de in het bestek van toepassing verklaarde administratieve bepalingen en de in het bestek vermelde aanvullingen en wijzigingen op deze administratieve bepalingen en anderzijds de algemene voorwaarden (sub b), de algemene voorwaarden prevaleren.
3.4   Indien de opdrachtnemer in de opdracht kennelijke onduidelijkheden dan wel manco’s ontmoet, is hij verplicht de opdrachtgever daarop onverwijld te wijzen voordat hij tot uitvoering, aanmaak of levering overgaat, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer aansprakelijk is voor alle schadelijke gevolgen dientengevolge.
3.5   Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de overeenkomst en/of de daarvan krachtens lid 2 van dit artikel deel uitmakende stukken binden de opdrachtgever slechts indien en voor zover deze schriftelijk door de opdrachtgever zijn aanvaard.

Artikel 4  Integriteit

4.1   De opdrachtnemer, zijn medewerkers, alsmede de door hem ingeschakelde onderaannemers, arbeidskrachten en leveranciers zullen bij de uitvoering van de overeenkomst de normen in acht nemen die zijn neergelegd in de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de vigerende gedragscode NL-ingenieurs (“Gedragscode”), te vinden op de website www.nlingenieurs.nl.
4.2   De opdrachtnemer garandeert dat de aanbieding die hij in het kader van de onderhavige overeenkomst heeft gedaan, op rechtmatige wijze tot stand is gekomen.

Artikel 5  Eigendom van bescheiden, modellen, ontwerpen etc.

5.1   Door opdrachtgever ter beschikking gestelde bijlagen als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden, alsmede de tekeningen, computerbestanden, berekeningen en andere bescheiden, of zaken die de opdrachtnemer voor de opdracht heeft gemaakt of laten maken, blijven of worden eigendom van opdrachtgever op het moment van aanschaf of vervaardiging.
5.2   Het is de opdrachtnemer niet toegestaan van de in het vorige lid bedoelde zaken gebruik te maken op een andere wijze dan het gebruik ten behoeve van en als voorzien in de overeenkomst. Het gebruik van bedoelde zaken is geheel voor risico van de opdrachtnemer.
5.3    De opdrachtnemer zal de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken uiterlijk bij de levering van de zaken/oplevering van het werk aan de opdrachtgever ter beschikking stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever de betaling kan opschorten, totdat deze door hem zijn ontvangen.

Artikel 6  Intellectuele eigendomsrechten

6.1   De opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door haar geleverde zaken geen inbreuk zal opleveren op octrooien, auteursrechten, merkrechten, modelrechten, licenties of andere rechten van derden. Dit geldt ook voor publicatie op elke vorm van multimedia en social media.
6.2   De opdrachtnemer vrijwaart Ingenieursbureau Westenberg B.V. tegen aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorig lid bedoelde rechten en zij zal Ingenieursbureau Westenberg B.V. de schade vergoeden die daarvan het gevolg is.

Artikel 7  Geheimhouding

7.1   De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van de inhoud van de overeenkomst, waaronder de in artikel 3.2 (Aanvaarding van opdracht; overeenkomst) bedoelde stukken en de bescheiden als bedoeld in artikel 5.1 (Eigendom van bescheiden, etc.), constructies, schema’s en andere bedrijfsinformatie en knowhow, in de meest ruime zin van het woord.
7.2   De opdrachtnemer zal het door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personeel en/of de door hem ingeschakelde derden schriftelijk tot dezelfde geheimhouding verplichten.
7.3   De voor de opdrachtnemer uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende verplichtingen blijven ook na beëindiging van de overeenkomst voortduren.

Artikel 8  Non-concurrentie

8.1   De opdrachtnemer zal zich onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van derden, doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de principaal, betreffende het werk waarvoor door de opdrachtgever met de principaal onderhandelingen worden gevoerd of een (hoofdaanneming-)overeenkomst wordt of is aangegaan.

Artikel 9  Uitbesteding

9.1   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, waar voorwaarden voor toestemming aan kunnen worden verbonden, is het de opdrachtnemer niet toegestaan de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen of uit te besteden.
9.2   Indien de opdrachtnemer het werk na verkregen toestemming opdraagt aan een ander, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijk contract op te stellen, waarvan de voorwaarden van deze overeenkomst deel dienen uit te maken, op een dusdanige wijze dat de opdracht gevende opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van de opdrachtgever en de opdracht nemende onderaannemer die van de opdrachtnemer.
9.3   Overdracht/uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst jegens de opdrachtgever heeft.

Artikel 10  Inlening van personeel

10.1   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, waar voorwaarden voor toestemming aan kunnen worden verbonden, is de opdrachtnemer niet gerechtigd bij de uitvoering van het werk gebruik te maken van ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten of van diensten van Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers).
10.2   Bij inlening van arbeidskrachten als in het vorig lid bedoeld, is de opdrachtnemer verplicht de administratieve voorwaarden strikt na te leven om gevrijwaard te zijn tegen eventuele aansprakelijkstelling in het kader van de inlenersaansprakelijkheid (artikel 34 Invorderingswet 1990). Te dezer zake geldt de vrijwaringsverplichting van de opdrachtnemer als bedoeld in artikel 15 (Aansprakelijkheid en vrijwaring).

Artikel 11  Compensatie

11.1   De opdrachtgever is gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen, met hetgeen hij zelf van de opdrachtnemer te vorderen heeft, ook uit hoofde van enige andere overeenkomst.

Artikel 12  Prijs en hoeveelheid

12.1   Alle prijzen zijn vast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Geen verrekening vindt plaats wegens stijging van lonen, prijzen en andere kostenverhogende factoren, tenzij anders is overeengekomen.
12.2   Alle prijzen zijn inclusief alle in- en uitvoerrechten en overige heffingen en belastingen en inclusief alle kosten van verzekering, echter exclusief btw.
12.3   De opdrachtnemer komt uitsluitend een beroep op vergoeding toe wegens kostenverhogende omstandigheden, in geval de opdrachtgever dat beroep ook heeft op de principaal en niet eerder dan nadat de opdrachtgever de vergoeding van de principaal heeft ontvangen.

Artikel 13  Facturering

13.1   De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968.
13.2   Indien artikel(en) 34 en/of 35 van de Invorderingswet 1990 van toepassing is/zijn dient de opdrachtnemer op de gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
a.   de projectcode die op het werk betrekking heeft;
b.   het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
c.   het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
d.   de omvang van de loonsom opgenomen in het gefactureerde bedrag;
e.   naam, adres en woonplaats van de opdrachtnemer;
f.   btw-nummer van de opdrachtnemer;
g.   een opgave of de verleggingsregeling (als bedoeld in artikel 24b Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968) al dan niet toepasselijk is. Bij toepasselijkheid met vermelding van “omzetbelasting verlegd”. Indien niet toepasselijk met vermelding van het bedrag van de omzetbelasting;
h.   het loonbelastingnummer van de opdrachtnemer;
i.   het nummer van de G-rekening van de opdrachtnemer.
13.3   Facturen van de opdrachtnemer moeten worden ingediend met vermelding van het door de opdrachtgever aangegeven projectcode alsmede de datum van de opdracht. De factuur dient bij voorkeur digitaal te worden gericht aan mail@westenberg.net dan wel per post aan Ingenieursbureau Westenberg B.V., Westeinde 25, 3844 DD, Harderwijk.
13.4   De opdrachtnemer is niet gerechtigd het bedrag van zijn factuur te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag.
13.5   De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn administratie of voor die van de principaal.
13.6   De opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien de opdrachtnemer niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Betaling door de opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 14  Betaling en eindafrekening

14.1   Betalingen of factureringen kunnen onverminderd het bovenstaande eerst geschieden, nadat de door de opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde kopie van de opdracht door de opdrachtgever is terugontvangen.
14.2   Indien de opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, kan de opdrachtnemer de overeengekomen prijs aan de opdrachtgever factureren, waarna betaling door de opdrachtgever zal geschieden binnen zestig (60) dagen na datum van ontvangst , onder voorwaarde van goedkeuring van de desbetreffende factuur.
14.3   De betalingen zullen geschieden op basis van een overeen te komen termijnschema en bij het ontbreken van dit termijnschema, na oplevering van het werk. De opdrachtgever zal slechts betalen:
a.   zodra de levering/het werk of het gedeelte waarop een (termijn)betaling betrekking heeft door de opdrachtnemer naar genoegen is opgeleverd;
b.   na ontvangst door de opdrachtgever van een factuur conform het bepaalde in artikel 13 (Facturering); en
c.   nadat de opdrachtnemer hem desgevraagd heeft aangetoond, dat hij de bij het werk betrokken werknemers het hun toekomende heeft betaald, alsmede dat hij de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonheffing heeft betaald, in het geval dat in de overeenkomst is bepaald dat de inlenersaansprakelijkheid van toepassing is.
14.4   De opdrachtnemer is gehouden zijn eindafrekening binnen 4 weken na oplevering van zijn werkzaamheden of na zijn laatste aflevering bij de opdrachtgever in te dienen. Indien de principaal en de opdrachtgever een onderhoudstermijn zijn overeengekomen, dient de eindafrekening binnen 4 weken na afloop van die onderhoudstermijn te zijn ingediend.
14.5   In principe is de betalingssystematiek gelijk aan de betalingssystematiek zoals vermeld in de hoofdaannemingsovereenkomst.
14.6   Betaling door de opdrachtgever voor de geleverde (goedgekeurde) zaken en/of (gedeelten van) het werk ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of de wet.
14.7   Indien de opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling, al dan niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is de opdrachtgever tot geen enkele vergoeding gehouden, behoudens tot betaling van reeds verrichte en goedgekeurde leveringen. Indien de tekortkoming de opdrachtnemer toerekenbaar is, geldt dat deze betaling geschiedt onder aftrek van de schade en kosten die de opdrachtgever als gevolg van de toerekenbare tekortkoming lijdt en/of zal lijden.
14.8   Indien door in gebreke blijven of onvermogen van de opdrachtnemer de opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk uitvoert, of door anderen doet uitvoeren, heeft de opdrachtgever het recht om voor rekening van de opdrachtnemer rechtstreeks aan onderaannemers en leveranciers van de opdrachtnemer een billijke vergoeding uit te keren voor de werkzaamheden en leveringen, waarvoor deze nog geen betaling genoten. De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan na de opdrachtnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger ter zake te hebben gehoord.

Artikel 15  Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1    De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook in het kader van de uitvoering van de opdracht ontstaan. De opdrachtnemer is gehouden alle schade die de opdrachtgever, de principaal c.q. derden dientengevolge lijden te vergoeden. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake en zal de opdrachtgever zo nodig schadeloos stellen. De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is, conform DNR 2011, een bedrag van € 2.500.000 met een bedrag van € 5.000.000 maximaal per jaar. Daarnaast is er nog een dekking van € 500.000 voor Beroepsaansprakelijkheid met een maximum van € 1.000.000,- per jaar.

15.2   De opdrachtnemer is aansprakelijk voor administratieve boeten en/of andere strafmaatregelen die worden opgelegd aan de opdrachtgever, de principaal en/of derden ten gevolge van het doen en/of nalaten van de opdrachtnemer.

15.3      De opdrachtnemer dient te voldoen aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Ketenaansprakelijkheid en zal alle maatregelen nemen om zeker te stellen dat afdracht van verschuldigde loonbelasting en sociale lasten in verband met de uitvoering van werken als benoemd in de Overeenkomst aan de bevoegde instanties tijdig en volledig plaatsvindt.

15.4      De opdrachtnemer vrijwaart en stelt Ingenieursbureau Westenberg B.V. schadeloos tegen aanspraken en de financiële gevolgen van alle schade, hieronder begrepen belastingen, sociale lasten, wettelijke rente, boetes, sancties, hoe ook genaamd, proceskosten en redelijke kosten van juridische ondersteuning voor het voeren van gerechtelijke procedures, die het gevolg zijn van het niet nakomen van diens verplichtingen als benoemd in lid 15.3 van dit artikel.

Artikel 16 Verzekering

16.1   De opdrachtnemer is gehouden – als verzekeringsnemer – een voor de opdrachtgever genoegzame primaire aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de principaal en/of derden, de premie bij vooruitbetaling in zijn geheel voor de duur van de overeenkomst te voldoen en de opdrachtgever aan te tonen dat eventuele schade-uitkeringen rechtstreeks aan de opdrachtgever zullen geschieden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst, na ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten van de opdrachtgever.
Verzekering van zijn aansprakelijkheid laat onverlet de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst of de wet. Indien meerdere verzekeringen van toepassing zijn bij een schade, gaat de in de eerste volzin van dit artikellid bedoelde aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer te allen tijde vóór op die andere verzekeringen.
16.2   De opdrachtnemer draagt mede de verplichtingen welke door de verzekeringsvoorwaarden aan (mede-)verzekerden worden opgelegd. In geval de opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verzekeringsverplichtingen, is de opdrachtgever gerechtigd deze verplichtingen namens en voor rekening van de opdrachtnemer na te komen.
16.3   Onverlet latende aansprakelijkheden van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst of de wet, dient de opdrachtnemer vorengenoemde aansprakelijkheden te verzekeren tot bedragen:
a.   welke de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen voorschrijft ten aanzien van gebruik van motorvoertuigen en zelfrijdend werkmaterieel;
b.   voor aansprakelijkheden, uit andere oorzaken dan bedoeld in het vorige sublid van dit artikel, tot een bedrag als vermeld in de overeenkomst, bij gebreke waarvan tenminste een verzekerd bedrag per gebeurtenis ter grootte van 2.000.000 (twee miljoen) euro is vereist.
16.4   Het eigen risico van enige verzekering komt geheel voor rekening van de opdrachtnemer.

Artikel 17 Gehele of gedeeltelijke ontbinding/opzegging

17.1   Elke tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen termijn voor de nakoming door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen is een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het enkel verstrijken van de termijn is de opdrachtnemer in verzuim. Door de opdrachtgever aan opdrachtnemer gestuurde aanmaningen doen daaraan niet af.
17.2   In de volgende gevallen is de opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren of op te zeggen, zulks onverminderd zijn recht tot schadevergoeding:
a.   indien de opdrachtnemer een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig nakomt, zodat onder meer vertraging in het werk of een gedeelte daarvan ontstaat/te duchten is;
b.   ingeval van (een aanvraag tot):
(I ) faillissement
(II) (voorlopige) surseance van betaling
(III) (gedeeltelijke) liquidatie of
(IV) onder curatele stelling
van de opdrachtnemer of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van de opdrachtnemer garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt;
c.   indien één of meer van de zaken van de opdrachtnemer onder bewind worden gesteld;
d.   indien de opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, dan wel er anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening;
e.   indien op de zaken of een gedeelte van de zaken van de opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
f.   indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst door overmacht niet kan nakomen;
g.   indien de opdrachtnemer komt te overlijden;
h.   indien de opdrachtnemer enig wettelijk voorschrift schendt, dan wel een boete of een andere maatregel opgelegd krijgt.
17.3   Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden of opgezegd te beschouwen, ongeacht hun verdere recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.
17.4   Indien een partij gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de overeenkomst.
17.5   Bij (gedeeltelijke) ontbinding of opzegging heeft de opdrachtgever, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade en kosten het recht te zijner keuze:
a.   het reeds uitgevoerde werk voor rekening van de opdrachtnemer naar hem terug te sturen/af te breken en de voor dit werk reeds gedane betalingen terug te vorderen;
b.   de overeenkomst zelf of door derden te laten voltooien, eventueel na schriftelijke kennisgeving, met gebruikmaking van het reeds door de opdrachtnemer uitgevoerd
c.   werk al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding.
17.6   De vorderingen die de opdrachtgever ten gevolge van de ontbinding of opzegging van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten zijn terstond en geheel opeisbaar.
17.7   De opdrachtnemer is verplicht (een aanvraag van) faillissement en een (dreiging van) beslaglegging onverwijld schriftelijk aan de opdrachtgever te melden.

Artikel 18  Opschortingsrechten

18.1   De opdrachtnemer verklaart afstand te doen van zijn recht tot het opschorten van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, indien en voor zover door de uitoefening van zijn recht tot opschorting van de tijdige uitvoering van het werk, waarvoor de (onderaannemings-) werkzaamheden bestemd zijn, in gevaar brengt.
18.2   De opdrachtgever is gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten indien de opdrachtnemer tekortschiet, dan wel tekort dreigt te schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht of deze tekortkoming toerekenbaar is.
18.3   Indien de opdrachtgever op grond van de hem op dat moment bekend zijnde omstandigheden in redelijkheid heeft gemeend zijn verplichtingen te mogen opschorten, is de opdrachtgever niet verplicht tot enige schadevergoeding indien achteraf bekend mocht worden dat het beroep van de opdrachtgever op zijn opschortingsrecht niet rechtsgeldig is geweest.
18.4   De opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van zijn retentierecht.

Artikel 19  Cessie en verpanding van vorderingen

19.1   Het is onmogelijk voor opdrachtnemer om vorderingen die de opdrachtnemer ingevolge een overeenkomst met de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen op de opdrachtgever (waaronder het eventueel in de prijs begrepen verschuldigde bedrag aan premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor de opdrachtgever ingevolge de wet aansprakelijk is) aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn zodoende goederenrechtelijk niet overdraagbaar en daardoor tevens niet verpandbaar, in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW, respectievelijk artikel 3:98 Jo. 3:83 lid 2 BW.
19.2   Opdrachtnemer mag te allen tijde opdrachtgever schriftelijk verzoeken om de goederenrechtelijke niet-overdraagbaarheid van een duidelijk bepaalde en gedefinieerde vordering c.q. vorderingen op te heffen. De niet-overdraagbaarheid van de duidelijk bepaalde en gedefinieerde vordering c.q. vorderingen is pas opgeheven nadat dit schriftelijk is bevestigd door opdrachtgever. Opdrachtgever is altijd gerechtigd om zonder een nadere motivering het verzoek van een opdrachtnemer af te wijzen.

Artikel 20 Aanvang en oplevering van het werk, termijnen

20.1   De opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang nemen op het tijdstip vermeld in de overeenkomst. Indien in de overeenkomst geen datum en/of tijdstip waarop de opdrachtnemer met de werkzaamheden zal aanvangen is vermeld, zal de opdrachtgever deze bepalen. De opdrachtnemer voert het werk uit overeenkomstig het van de opdrachtgever ontvangen tijdschema en levert het werk op, op het tijdstip zoals vermeld in de overeenkomst.
20.2   Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien opdrachtnemer van opdrachtgever de overeengekomen door opdrachtnemer opgestelde rapportages heeft ontvangen. In de overeenkomst dient duidelijk te worden aangegeven welke rapportages door opdrachtgever worden verlangd.
20.3   Tot en met de datum van oplevering is het werk voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
20.4   De opdrachtgever heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen ingeval hij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de werkzaamheden, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden.
20.5   Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen het overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht de opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
20.6   De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen die door de principaal aan de opdrachtgever worden opgelegd wegens te late oplevering van (gedeelten van) het werk ten gevolge van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen vertraging.
De opdrachtgever heeft het recht deze boetes en kortingen geheel (ook al betreft de tekortkoming slechts een gedeelte van het totale werk) te verhalen op de opdrachtnemer, bijvoorbeeld door inhouding op de betalingen die de opdrachtgever nog aan de opdrachtnemer verschuldigd is.
20.7   Onverminderd het recht van de opdrachtgever om te zijner keuze en beoordeling nakoming van de overeenkomst – eventueel met schadevergoeding – te vorderen, heeft de opdrachtgever het recht bij gehele of gedeeltelijke overschrijding van de in de overeenkomst vermelde tijdstippen van aanvang of oplevering van (gedeelten van) het werk, of van overeengekomen termijnen waarbinnen de opdrachtnemer zijn verplichtingen dient na te komen, alsmede in het geval naar zijn oordeel het werk onvoldoende voortgang vindt, de overeenkomst conform artikel 17 (gehele of gedeeltelijke ontbinding/opzegging) van deze algemene voorwaarden te ontbinden of op te zeggen, zonder tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn.

Artikel 21 Goedkeuring

21.1   De opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk, zoals deze door de opdrachtgever en/of de principaal zijn gesteld en overeenkomstig hetgeen daarover in de overeenkomst is bepaald.
21.2   Nadat opdrachtgever de overeengekomen rapportages van opdrachtnemer heeft ontvangen, wordt aan de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk medegedeeld of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van redenen voor de onthouding van de goedkeuring. De mededeling geschiedt schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.
21.3   De opdrachtnemer zal het afgekeurde werk en/of onderdelen daarvan op eerste verzoek van de opdrachtgever herstellen of vervangen, zonder dat de opdrachtgever tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd het recht tot ontbinding en schadevergoeding van hierdoor ontstane schade en kosten.
21.4   Goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of de wet.
21.5   Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft de opdrachtgever voorts het recht de betaling van de op dit werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs op te schorten.

Artikel 22 Meer- en minderwerk

 22.1   Meerwerk mag uitsluitend na goedkeuring door en na een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever worden uitgevoerd. De opdrachtgever is slechts gehouden het door hem schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen. De verrekening van minderwerk wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in onderling overleg bepaald.
22.2   In geen geval zullen als meerwerk of bijgekomen werk worden beschouwd en door de opdrachtgever worden betaald, werkzaamheden die redelijkerwijs moeten worden aangemerkt als tot het werk behorend, teneinde het werk overeenkomstig de aard en de bedoeling van de opdracht en overeenkomstig de aan deugdelijk werk te stellen eisen te kunnen opleveren.
22.3   De hoeveelheden zijn niet verrekenbaar, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden. De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en er dient, zonder dat de opdrachtnemer gerechtigd is prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder te worden geleverd als het werk vereist.

Artikel 23 Wetten, voorschriften en vergunningen

 23.1   De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle bij of krachtens de wet gegeven voorschriften, welke de opdrachtgever krachtens de door hem met de principaal gesloten hoofdaannemingsovereenkomst bij de uitvoering van het werk, waarvan het in de overeenkomst omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen. Aan de opdrachtgever in verband met de uitvoering van het werk, waarvan het aan de opdrachtnemer opgedragen werk onderdeel vormt, verleende vergunningen c.q. ontheffingen liggen voor de opdrachtnemer ter inzage.
23.2   De opdrachtnemer verplicht zich alle in het vorige lid bedoelde voorschriften betrekking hebbende op de door hem uit te voeren onderdelen van het werk, na te leven en in acht te nemen, zoals de opdrachtgever deze zou moeten naleven en in acht nemen, indien hij dit onderdeel van het werk zelf zou uitvoeren. De opdrachtnemer zal alle door niet-naleving daarvan veroorzaakte schade en kosten aan de opdrachtgever vergoeden en de opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake, waaronder alle van overheidswege genomen maatregelen ter handhaving van die voorschriften.
23.3   De opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor de in verband met de uitvoering van zijn opdracht eventueel vereiste vergunningen. Tevens zorgt hij dat de door hem eventueel in te schakelen onderaannemers beschikken over de vereiste vergunningen.

Artikel 24 Hulpmiddelen, gereedschappen en materieel

24.1   Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient de opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van uit te voeren werkzaamheden, benodigde hulpmiddelen. Hulpmiddelen dienen van deugdelijke kwaliteit te zijn en dienen te voldoen aan de geldende wettelijke eisen en regelgeving.
24.2   De opdrachtnemer zorgt zelf voor alle benodigd materieel, zoals steigers, hoogwerkers e.d. voor diens rekening en risico. Alle transporten van materialen en materieel zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

Artikel 25  Veiligheid, gezondheid en Arbo

25.1   De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de onder zijn toezicht staande arbeidskrachten en onderaannemers. Hij is verplicht om de vereiste maatregelen te treffen conform de voor dit werk geldende wettelijke voorschriften, alsmede instructies, eisen en aanwijzingen van de opdrachtgever, overheidsinstanties zoals de arbeidsinspectie, stipt na te leven.
25.2   Indien wordt overeengekomen dat de opdrachtnemer in bezit dient te zijn van het certificaat “VCA*” of “VCA**”, dient een kopie van dit certificaat voor aanvang van de werkzaamheden in het bezit te zijn van de opdrachtgever.
25.3   De opdrachtnemer staat er voor in dat de door hem ingezette arbeidskracht(en) zich strikt houd(en)(t) aan alle bouwplaatsregels en veiligheidsvoorschriften, zoals die voortvloeien uit de wet. Datzelfde geldt voor een eventueel Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan van de opdrachtgever voor het project (“V&G-plan”). Indien de opdrachtgever een V&G-plan aan opdrachtnemer voorlegt, dient de opdrachtnemer dat V&G-plan ingevuld en ondertekend af te geven aan de uitvoerder van de opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden.
25.4   De opdrachtnemer draagt zorg voor de persoonlijke beschermingsmiddelen, alsmede de keuring van kritisch materieel (materieel en middelen als opgenomen in de VGM Checklist Aannemers V.C.A.). De opdrachtnemer verzorgt of neemt deel aan project specifieke toolboxmeetings (periodieke veiligheidsinstructies) en draagt zorg voor het uitvoeren en naleven van de regels en voorschriften welke voor het werk van toepassing zijn.
25.5   Door de opdrachtnemer op het werk te werk gestelde arbeidskrachten zullen door of namens de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en instructies inzake arbeidsomstandigheden en veiligheid op en rond de werkplek terstond en nauwgezet opvolgen, evenals dergelijke aanwijzingen en instructies, afkomstig van de Arbodienst, de Arbeidsinspectie en van eventueel door de opdrachtgever ingeschakelde externe adviseurs.
25.6   Bij niet nakoming door de opdrachtnemer of door de arbeidskracht van één of meer van de in het vorige lid omschreven verplichtingen of gedragingen, heeft de opdrachtgever het recht die arbeidskracht van het project c.q. het werk weg te sturen en hem verdere toegang te ontzeggen.
25.7   De opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van alle diploma’s/certificaten welke wettelijk en indien van toepassing volgens plaatselijke voorschriften vereist zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden als omschreven; kopieën worden op eerste verzoek van de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 26 Milieu (schade en verontreiniging)

26.1   De opdrachtnemer is verplicht tot het nemen van zodanige maatregelen, dat tijdens aan- en afvoer van materieel en/of materialen c.q. dat tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, op het bouwterrein geen bodemverontreiniging en/of milieuschade zal optreden. Mocht echter als gevolg van niet te voorziene calamiteiten toch bodemverontreiniging en/of milieuschade optreden dan verplicht de opdrachtnemer zich tot het terstond nemen van passende maatregelen en het melden aan de opdrachtgever van deze verontreiniging, alsmede het voor zijn rekening herstellen van de oorspronkelijke situatie. De opdrachtnemer is gehouden de opdrachtgever te vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
26.2   De opdrachtnemer is gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren volgens de vigerende milieuvoorschriften en wettelijke eisen en wordt geacht voorbereid te zijn op en te handelen bij (milieu)noodsituaties en nadelige milieueffecten, die hiermee samenhangen, om die te voorkomen en tegen te gaan.
26.3   Mocht zich een ongeval, bijna-ongeval of milieu-incident voordoen, dan dient de opdrachtnemer dit per direct mondeling te melden bij de opdrachtgever. Uiterlijk binnen 3 dagen nadat het ongeval, bijna-ongeval of milieu-incident heeft plaatsgevonden, dient de opdrachtnemer dit schriftelijk te melden bij opdrachtgever via het (bijna) ongevals-incidentenrapport (op te vragen bij de opdrachtgever). Mocht de opdrachtnemer verzuimen via dit formulier melding te maken van het ongeval, bijna-ongeval of milieu-incident dan wijst de opdrachtgever elke aansprakelijkheid in de meest uitgebreide zin af.

Artikel 27 Geschillenbeslechting; toepasselijk recht

27.1   Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht op de wijze zoals in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de principaal is voorzien. Indien de opdrachtgever geen opdrachtgever heeft, of indien tussen de opdrachtgever en de principaal geen geschillenregeling is overeengekomen, worden geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.
27.2   Bovenstaande laat onverlet de mogelijkheid voor beide partijen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Kort Geding te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen dan wel tot het nemen van conservatoire maatregelen.

Deze voorwaarden zijn van kracht per 1 maart 2021.