Instandhoudingsinspectie 30 km oeverconstructies

Totaal 32 kilometer aan oeververdediging is geïnspecteerd voor het vaststellen van de huidige toestand voor het benodigde onderhoud over meerdere jaren met weergave van de geraamde kosten. Bijzonderheid bij dit project was het met kunst en vliegwerk afstemmen en vullen van het gemeentelijke beheersysteem, daar GBI in de toepassing zoals de gemeente deze gebruikt, niet geschikt is voor het presenteren van meerjarenoverzichten.