Onderzoeksplicht galerijvloeren en balkons

In mei 2011 is één uitkragende galerijplaat (een uitstekend stuk van een galerij die niet ondersteund wordt door kolommen of muren) van de in 1965 gebouwde Antillenflat te Leeuwarden bezweken en zijn er vervolgens enkele platen naar beneden gevallen. Putcorrosie van wapeningsstaven, te lage ligging van de wapeningsstaven en een hogere permanente belasting op de galerijplaat hebben na 46 jaar geleid tot het bezwijken. Onderzoek bij een aantal soortgelijke flatgebouwen heeft uitgewezen dat genoemde oorzaken ook elders aanwezig kunnen zijn. Dit geldt met name voor  galerijflats die zijn gebouwd tussen 1950 en 1970.

Galerijvloeren en mogelijke oorzaken
De uitkragende gewapende betonnen vloeren zijn monoliet verbonden aan de achterliggende betonnen gevelbalk en/of verdiepingsvloeren van de flatwoningen. De uitkragende vloeren zijn veelal haaks op de lengterichting van de vloeren op regelmatige afstanden gedilateerd.

De vloeren moeten, elk afzonderlijk, de (permanente en veranderlijke) belastingen overbrengen op de achterliggende gevelbalk en/of verdiepingsvloer. De hoofdwapening van dit vloertype, toegepast in de richting haaks op het gevelvlak, is in principe gepositioneerd aan de bovenzijde van de uitkragende vloerplaten.

Afbeelding 2

De constructieve veiligheid van deze galerijvloeren wordt voornamelijk in gevaar gebracht door 3 oorzaken:

  • Corrosievorming van de wapening;
  • Onvoldoende wapening en verdiepte ligging in de betonconstructie;
  • Verhoogde belastingen (door bijvoorbeeld het aanbrengen van een dekvloer / afwerklaag).


Onderzoeksplicht galerijflats
Veel  flatgebouwen zijn nog niet onderzocht! Daarom stelt minister Blok voor Wonen en Rijksdienst per 1 januari 2016 een onderzoeksplicht in voor galerijflats.

De onderzoeksplicht houdt in dat eigenaren van galerijflats een onderzoek moeten laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren. Dit geldt voor alle galerij-flatgebouwen die voor 1975 zijn gebouwd.

Dit onderzoek moet voor 1 juli 2017 zijn uitgevoerd. Als uit het onderzoek blijkt dat de constructie niet aan de eisen voldoet, dan zal de eigenaar van de flat maatregelen moeten nemen om alsnog te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012. Gemeenten kunnen het onderzoeksrapport opvragen en handhavend optreden als niet wordt voldaan aan deze onderzoeksplicht.

Ingenieursbureau Westenberg B.V. kan voor u de constructieve veiligheid van de galerijvloer en/of balkon toetsen. We werken volgens de CUR-publicatie 248: Constructieve veiligheid uitkragende galerijplaten. Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • Inspectie en onderzoek;
  • Het uitvoeren van (destructieve)metingen;
  • Constructief beoordelen en het uitvoeren van (her)berekeningen.

Neem voor meer informatie contact op met Emile Hoogterp via 0341-467046.