Nieuw afweegmodel verbetert timing voor onderhoud aan voegovergangen

Een handreiking en een afweegmodel verbeteren de kwaliteit van inspecties en adviezen rond voegovergangen. Ingenieursbureau Westenberg is een van de initiatiefnemers van deze innovatie. “Dit model beantwoordt de vragen die een rol spelen bij de keuze voor vervangen of onderhouden. Daarmee kies je uiteindelijk voor de beste en meest efficiënte optie”, vertelt Thijs Bergman, die namens Westenberg nauw betrokken is bij het project.

Het schrijven van de handreiking gebeurde op initiatief van Rijkswaterstaat en het Platform Voegovergangen en Opleggingen. Ingenieursbureau Westenberg is een van de marktpartijen die een grote rol speelt binnen het programma Instandhoudingsadvisering Kunstwerken (IAK). “Rijkswaterstaat zocht daarbij naar een mogelijkheid om de adviezen over voegovergangen beter en efficiënter te maken. In de praktijk is het tot dusver in bepaalde gevallen lastig om een goed onderbouwde keuze tussen vervangen en onderhouden te maken”, legt Bergman uit.

Kritische onderdelen
En dat terwijl voegovergangen kritische onderdelen van een brug zijn. Veel factoren, zoals het weer of gladheidbestrijding, hebben vaak grote gevolgen voor de duurzaamheid en levensduur van een kunstwerk. “Juist omdat de overgang van het kunstwerk naar de gewone weg heel nauw komt. Een klein detail heeft soms grote gevolgen of bezorgt de omgeving geluidsoverlast. Ook leidt een verkeerde keuze tot een hogere kostenpost”, verduidelijkt Bergman het belang van een goed advies verder.

Nieuwe handreiking
Samen met collegabureau Nebest, Platform Voegovergangen en Opleggingen, Kennisplatform CROW en Rijkswaterstaat zocht Ingenieursbureau Westenberg de afgelopen maanden naar mogelijke verbeteringen in het proces. “We hebben in kaart gebracht waar we in de praktijk tegenaan lopen. Belangrijk is onder meer dat er meerdere typen voegovergangen zijn met elk weer meerdere oplossingen. We inventariseerden alle mogelijke maatregelen en alle factoren die een rol spelen bij de keuze tussen vervangen of onderhouden. Alle aandachtspunten staan beschreven in de nieuwe handreiking.”

Innovatie: afweegmodel
Uiteindelijk leidde dat proces tot een extra stap die in de praktijk heel waardevol kan zijn. “De echte innovatie zit in een afweegmodel dat we samen hebben ontwikkeld. Dat is een interactief model dat rekening houdt met bijvoorbeeld de theoretische levensduur, het type weg en het risiconiveau van een voeg. Inspecteurs en adviseurs voegen daar zelf data aan toe, zoals geluidseisen, de dilatatie-capaciteit en actuele inspectiegegevens. Op basis van die input weegt het model alle aandachtspunten en risico’s af. Daaruit komt dan een advies voor het vervangen, herstellen of modificeren van de voegovergang. Een adviseur kan daarmee uiteindelijk een meer geraffineerde afweging maken.”

In de praktijk testen
Het afgelopen jaar werkten de betrokken partijen aan de totstandkoming van de handreiking en het model. “Ook pasten we het al in de praktijk toe. De rest van het jaar gaat dat op grotere schaal gebeuren, zodat we waar nodig verbeteringen kunnen aanbrengen. Daarna moet het model goed toepasbaar zijn binnen het IAK-programma van Rijkswaterstaat. Bovendien is het zo ontworpen dat het ook bruikbaar is bij kunstwerken buiten de rijkswegen.”

Nieuwe standaard
Bergman verwacht dat het afweegmodel op lange termijn bijdraagt aan betere adviezen. “Vooral bij de juiste timing van onderhoud geeft dit model veel informatie aan inspecteurs en adviseurs. Daarin zit de meerwaarde. Het zou mooi zijn als het model uitgroeit tot een nieuwe standaard bij de inspecties van voegovergangen.”