Gunning “Instandhoudingsadvisering Kunstwerken (IAK) 2020” van Rijkswaterstaat

Binnen de Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten (SO3) van Rijkswaterstaat hebben wij opdracht gekregen voor het project ‘Instandhoudingsadvisering Kunstwerken (IAK) 2020 uit Perceel 2 Assetmanagement.
Dit houdt in dat wij de komende drie jaar minimaal 260 instandhoudingsadviezen per jaar gaan uitbrengen over vaste civiele kunstwerken van Rijkswaterstaat in het kader van dit project.

Bij de instandhoudingsadviezen richt Ingenieursbureau Westenberg zich op zowel de “schade gerelateerde” als de “niet-schade gerelateerde” risico’s van een kunstwerk. Deze risico’s moeten vanuit een groot aantal invalshoeken worden bekeken zoals: conditie/onderhoud, veranderend gebruik, veranderde prestatienormen (b.v. overbelasting van een viaduct door zwaar vervoer) of menselijk falen (b.v. fouten in het ontwerp). Bij het proces “Instandhoudingsadvisering Kunstwerken” doorloopt Ingenieursbureau Westenberg een gestructureerd proces:

  1. Informatieanalyse, verzamelen en interpreteren bestaande informatie over het kunstwerk;
  2. Bureaustudie, o.a. opstellen initiële Object Risico Analyse (ORA) op basis van de FMECA-methodiek en het beschouwen van de risico’s voor constructieve veiligheid (initiële CRIAM);
  3. Risicogestuurd inspecteren, het verifiëren van de vastgestelde risico’s (controleren en aanvullen initiële ORA) en het vaststellen van de actuele situatie ten aanzien van functioneren, presteren en toestand (verwerking in o.a. DISK).
  4. Risicobeheersing, het verkrijgen van een volledig risicoprofiel van ongewenste gebeurtenissen van het beheerobject naar aanleiding van de inspectieresultaten als basis voor het instandhoudingsadvies (o.a. opstellen definitieve ORA en definitieve CRIAM);
  5. Advies, het volledige risicoprofiel vormt de basis voor het formuleren van beheersmaatregelen teneinde ongewenste gebeurtenissen te voorkomen, te vertragen of te monitoren (instandhoudingsanalyse). Het instandhoudingsadvies (komt voort uit de risicogestuurde inspectie) geeft inzicht in het risicobeeld van het kunstwerk, de risicobeheersing (instandhoudingsbehoefte) inclusief o.a. kostenonderbouwing maatregelen DISK (SSK-raming) met adviesjaar en bandbreedte in tijd (instandhoudingsplan/MIOK) en trade-off analyses van te vervangen voegovergangen en LCC-analyses.

De instandhoudingsadvisering geeft Rijkswaterstaat inzicht in de technische en functionele risico’s en de risicobeheersing (instandhoudingsbehoefte en constructieve veiligheid) op beheerobject niveau en een langetermijnbudgettering voor het variabele onderhoud.

Ingenieursbureau Westenberg is erg verheugd met deze gunning om middels deze opdracht een steentje bij te dragen aan het doel van Rijkswaterstaat om het Assetmanagement verder te professionaliseren.