Duurzaamheid is een verplichting, maar het is eigenlijk ook gewoon heel leuk.

Met minder en schoner materiaal je doelen bereiken. Binnen Ingenieursbureau Westenberg liepen we hier al warm voor, maar ook steeds meer opdrachtgevers krijgen deze positieve vibe mee. Dat zien we onder andere in de gesprekken die we met onze opdrachtgevers voeren en de opdrachten die we uitvoeren. Duurzaamheid leeft steeds meer!

Gezien de grote hoeveelheid opdrachtgevers die Ingenieursbureau Westenberg heeft binnen assetmanagement, heeft de directie bepaald dat we hier een prominentere rol in zullen gaan spelen om beherend Nederland duurzamer in te steken.

We zijn begonnen met een brainstormsessie met Rijkswaterstaat ten behoeve van de instandhoudingsadvisering vaste kunstwerken (IAK-A). Zowel Rijkswaterstaat als Ingenieursbureau Westenberg geven hun visie op duurzaamheid in relatie tot de instandhouding van de civiele kunstwerken. Hoe kunnen we duurzaamheid concreet invulling geven? De ideeën en wensen zijn vertaald naar concrete adviezen die in een volgende sessie nader worden besproken en hopelijk ook concrete invulling kunnen krijgen in de huidige en nieuwe projecten voor Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers.

Daarnaast is een cursus duurzaamheid ontwikkeld om zowel onze medewerkers als onze opdrachtgevers bewust te maken van bepaalde keuzes en de invloed op bijvoorbeeld de CO2-uitstoot of de MKI-waarde (Milieu, Kosten Indicator-Waarde) van de materialen.

Technisch directeur Emile Hoogterp neemt zitting in het platform Fiets-voetbruggen van de Nederlandse Bruggenstichting. Eén van hun activiteiten is om jaarlijks een symposium te organiseren. Tijdens dit zeer goed bezochte symposium was er ruime aandacht voor duurzaamheid in de bruggenwereld. Er waren onder andere lezingen over de milieuvergelijking van geacetyleerd hout (Accoya) ten opzichte van Azobé, staal en beton, door Pablo van der Lugt van de TU Delft en een pilotproject duurzaamheid werd toegelicht door Wouter Schik van de gemeente Amersfoort.

Circa 200 beheerders en andere geïnteresseerden bezochten de Bruggendag, georganiseerd door de Nederlandse Bruggenstichting, waar Fred Westenberg (algemeen directeur) voorzitter is. Hier was  aandacht voor duurzaamheid en circulair bouwen door Frederieke Knopperts, programmanager circulaire economie van Rijkswaterstaat. Middels dit soort kennisdelingen wil Ingenieursbureau Westenberg actief de beheerders en andere belanghebbenden stimuleren om na te denken over duurzamere oplossingen.

Door deelname aan de ontwikkeling van de CUR213 willen we opdrachtgevers weer stimuleren om de toepassing van hout als goed alternatief in ogenschouw te nemen. Met de juiste detaillering en verduurzaming van hout kan het veel langer mee dan opdrachtgevers doorgaans denken.

Ook hebben we een rol op Hogeschool Windesheim op het gebied van duurzaamheid, want de jeugd heeft de toekomst op dit vlak! We hebben een actieve rol gespeeld tijdens de Dag van de Duurzaamheid, we adviseren in de werkveldadviesgroep op het gebied van duurzaamheid, waar onder andere nu de opleiding kunststoftechnologie opgestart is. Ook begeleiden we afstudeerders, waar duurzaamheid vaak een belangrijk onderdeel van het onderzoek is. Recent hebben we afstudeerders begeleid op het gebied van duurzaamheid in de aanbesteding, de CO2-footprint van houten bruggen en in kwartaal 3 wordt er opnieuw een afstuderen over duurzaamheid begeleid.

Ingenieursbureau Westenberg is tevens betrokken bij platform CB’23 (Circulair Bouwen in 2023). Een initiatief van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, de NEN en de Bouwcampus. Dit platform draagt bij aan de transitie naar een circulaire bouwsector door zich te richten op het opbouwen en delen van kennis, het inventariseren en agenderen van belemmeringen en het opstellen van bouwsector brede afspraken.

Tevens zijn we 1 van de 23 partijen die zich bezig gehouden heeft met de nieuwe NTA (Nederlands technische afspraak) beweegbare bruggen. Maarten Brands heeft hier de rol als één van de rapporteurs vervuld. Met behulp van deze NTA, kunnen verbindingen tussen elementen gestandaardiseerd worden, zodat de bouw meer circulair, duurzamer en efficiënter kan. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft onderzoek  gedaan naar de kansen van bouwen met IFD (industrieel, flexibel en demontabel). Het onderzoek wijst uit dat er omvangrijke maatschappelijke voordelen te behalen zijn als op grotere schaal prefabricage, standaardisatie en aanpasbaar bouwen wordt toegepast bij beweegbare bruggen. Niet alleen kan tot 15 procent worden bespaard op de bouw- en onderhoudskosten van bruggen, ook de bouwtijd en de verkeershinder kunnen sterk worden beperkt. Bovendien vallen de CO2-emissies lager uit in vergelijking met de bestaande werkwijzen. Zo draagt IFD ook bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen. De volgende stap is om dit ook voor vaste kunstwerken te realiseren!

Ingenieursbureau Westenberg wordt steeds vaker betrokken bij projecten waar de implementatie van duurzaamheid gevraagd wordt in het hele proces. We hebben onder andere een adviesnotitie gemaakt voor de gemeente Kapelle, waar de MKI-waardes van de verschillende bruggen met elkaar vergeleken worden. Voor de gemeente Meierijstad hebben we advies gegeven betreffende een referentieontwerp en een tekstvoorstel voor het kwaliteitscriterium duurzaamheid.

De kennis en ervaringen, zoals hierboven benoemd delen we zoveel mogelijk binnen de organisatie, maar om het meer vorm te geven worden halverwege 2019 twee duurzaamheidscoördinatoren aangesteld. Zij zullen er zorg voor dragen dat duurzaamheid een nóg prominentere plek krijgt in al onze adviezen. Dit wordt een vast punt worden tijdens elk acquisitie-, start- en afrondingsoverleg en elk advies bevat vanaf dan een duurzaamheidsparagraaf.