Dynamische en statische brugmonitoring

In Nederland zijn er duizenden bruggen die hun verwachte levensduur ruimschoots hebben overschreden. Veel van deze bruggen worden nog steeds intensief gebruikt en hebben vaak een hogere belasting te verduren dan waarvoor ze oorspronkelijk ontworpen waren. Het beoordelen welke bruggen nog voldoen aan de eisen, welke met kleine aanpassingen langer kunnen blijven functioneren en welke op korte termijn vervangen moeten worden, is een grote uitdaging voor brugbeheerders. Dit geldt zowel op financieel vlak als wat betreft het inzetten van personeel en middelen.

 

Naast het reguliere onderhoud van hun infrastructuur worden beheerders ook steeds vaker geconfronteerd met noodsituaties die vervolgens in het nieuws belanden. Om veilig gebruik en betrouwbaar assetmanagement van civiele kunstwerken te waarborgen, hebben StabiAlert B.V. en Ingenieursbureau Westenberg B.V. gezamenlijk twee diensten ontwikkeld; levensduurverlenging en rapid respons brugmonitoring.

 

1. Levensduurverlenging

Om te bepalen of een civiel kunstwerk veilig langer kan worden gebruikt, is het belangrijk om te weten wat de eigenschappen van de brug zijn, hoe deze zich in de tijd gedraagt onder verkeersbelasting en weersinvloeden en of aanpassingen op basis van deze informatie nodig of nuttig zijn.

Nulmeting
Ingenieursbureau Westenberg voert jaarlijks inspecties uit op duizenden civiele kunstwerken, zoals bruggen, kades en tunnels, in opdracht van zowel publieke als private opdrachtgevers. Het bedrijf beschikt over veel kennis op het gebied van brugonderhoud en instandhouding. Door deze inspecties hebben ze per brug verschillende onderhoudsgegevens verzameld. Door de kenmerken van de brug systematisch in kaart te brengen, kan er een op maat gemaakt meetplan worden opgesteld voor elk civiel kunstwerk.

Data
StabiAlert heeft veel ervaring met belastingproeven en het monitoren van objecten, zowel op dynamische als statische wijze. Met dynamische monitoring, gebruikmakend van kantel- en versnellingsmeters en laserafstandsmeters, kunnen we de invloed van verkeersbelasting en weersomstandigheden monitoren, evenals de effecten van snelheids- en gewichtsbeperkende maatregelen in kaart brengen. Met statische metingen, zoals 3D-scheurmetingen en voegmetingen, kunnen we trends en natuurlijke seizoensinvloeden vaststellen. Alle verzamelde gegevens kunnen eenvoudig via internet worden geraadpleegd door de beheerder of beschikbaar worden gesteld in een eigen portaal.

Advies inzake levensduurverlenging
Op basis van de nulmeting, eventuele belastingproeven en alle beschikbare gegevens kan Ingenieursbureau Westenberg een gericht advies geven over de toestand van de brug en beoordelen of maatregelen nodig zijn om de levensduur te verlengen. Daarnaast kunnen de effecten van aanpassingen in de loop van de tijd worden gevalideerd aan de hand van de verzamelde gegevens uit de data die StabiAlert aanbiedt. In geval er geen mogelijkheid tot verlenging overblijft kan Ingenieursbureau Westenberg adviseren in herbruikbaarheid van onderdelen van de brug.

2. Rapid Respons brugmonitoring

Binnen 24 uur informatie bij een calamiteit
Zowel Westenberg als StabiAlert hebben ruime ervaring op het gebied van incidentmanagement en veiligheidsmonitoring. Bij een noodsituatie kan Westenberg op basis van jarenlange ervaring snel inschatten wat de actuele veiligheidssituatie is en welke delen van de constructie kritiek zijn. StabiAlert heeft de kennis en mogelijkheden om op zeer korte termijn de juiste monitoringoplossingen te implementeren. Bij een noodsituatie kunnen we meestal binnen 24 uur een inspectie met passende monitoring realiseren.

Alarmfunctie en rapportage
Vooral in de eerste weken na een calamiteit is de situatie zeer spannend. Op dat moment zijn er veel vragen bij de beheerder, maar ook bij de omgeving en gebruikers van de brug. Door strategisch sensoren te plaatsen en alarmwaarden in te stellen, krijgt de beheerder binnen 10 seconden na overschrijding een melding via sms en/of e-mail. Hierdoor kan er snel actie worden ondernomen. Regelmatige inspecties in combinatie met de beschikbare gegevens stellen Ingenieursbureau Westenberg in staat om regelmatige rapportages aan de beheerder te leveren over de stand van zaken en eventuele ontwikkelingen. Hierdoor kan de beheerder tijdig beslissingen nemen over het opschalen of afschalen van maatregelen en belanghebbenden tijdig informeren.

Samen zorgen we voor de veiligheid van kunstwerken
De combinatie van kennis en ervaring op het gebied van constructies en materialen bij Westenberg en de professionele meetapparatuur van StabiAlert is interessant voor alle beheerders van bruggen. We bieden snelle en op maat gemaakte kosteneffectieve oplossingen die de veiligheid en de levensduur van civiele kunstwerken verbeteren.

Enkele aansprekende voorbeelden:

Nelson Mandelabrug over de A12, gemeente Zoetermeer
Op vrijdagavond 2 december 2022 om 20:00 werd de Nelson Mandelabrug over de A12 bij Zoetermeer plotseling gesloten vanwege een ernstige toename van scheurvorming in de tandopleggingen van de brug. De gemeente Zoetermeer had al eerder Ingenieursbureau Westenberg ingeschakeld om te helpen bij het begrijpen van de problemen met de scheurvorming. Westenberg heeft geadviseerd om digitale sensoren te gebruiken om de breedte van de scheuren te meten en te bepalen of de situatie stabiel blijft of verslechtert. Het door derden aangeleverde en aangebrachte systeem is zo ingesteld dat er een alarm afgaat als de scheuren bepaalde grenzen overschrijden. Na een alarmmelding begin december 2022, heeft Ingenieursbureau Westenberg geadviseerd de brug per direct af te sluiten voor gebruik.

Boshoverbrug, Gemeente Weert
De Boshoverbrug is gelegen in de Ringbaan West over de Zuid-Willemsvaart te Weert. Tijdens een reguliere inspectie werd scheurvorming geconstateerd in de tandopleggingen van de middenveldliggers van de Boshoverbrug. Op advies van de senior constructeur van Ingenieursbureau Westenberg werden scheurwijdtemeters geïnstalleerd om de ontwikkelingen van de scheurvorming te kunnen monitoren.   

Schaive Klabbe te Muntendam, Gemeente Midden-Groningen
Tijdens een inspectie uitgevoerd door Ingenieursbureau Westenberg naar de staat van de brugoverspanning van de historische Schaive Klabbe-brug, is geconstateerd dat er zichtbare vervorming is opgetreden in de dwarsliggers, wat erop wijst dat de stalen brug in het verleden overbelast is geweest. Het afsluiten en op korte termijn vervangen of herstellen van de brug bleek geen optie, omdat de brug een belangrijke lokale route vormt en ook van historisch belang is, wat betekent dat het vervangingsproces tijdrovend is. Om de situatie te monitoren, heeft StabiAlert snel op afstand uitleesbare tilt-meters geïnstalleerd op cruciale locaties aan de onderkant van het brugdek. Westenberg heeft de maximale alarmwaarden vastgesteld, zodat zodra er een overschrijding plaatsvindt, er onmiddellijk een protocol wordt geactiveerd voor vervolgacties.

Renovatie Stuw De Haandrik, Waterschap Vechtstromen
Stuw De Haandrik in de Overijsselse Vecht was in 2018 al meer dan 100 jaar oud, wat ver boven de verwachte levensduur lag. Het Waterschap Vechtstromen moest kiezen tussen renoveren of vernieuwen. StabiAlert heeft geholpen bij het nemen van deze beslissing door voortdurend de vervorming en trillingen te meten. Op basis van deze metingen konden we aantonen dat het sluizencomplex nog stabiel genoeg was om te renoveren. Dit resulteerde in een directe besparing van vele miljoenen euro’s! De sensoren zijn gedurende meer dan drie jaar op locatie geïnstalleerd, voorafgaand aan, tijdens en na de renovatie, om het hele proces te begeleiden. Dit omvatte het in kaart brengen van de situatie, begeleiding van het renovatietraject en het rapporteren van de resultaten.

Speerpunten online monitoren van civiele kunstwerken à niet eerder ingrijpen dan strikt noodzakelijk:

 • Ontzorgen en behoud van veiligheid en functionaliteit:
  • Beheerders kunnen tijdig maatregelen nemen en stakeholders informeren.
 • Kostenbesparend:
  • Door niet eerder in te grijpen dan strikt noodzakelijk wordt kapitaalvernietiging voorkomen.
  • Inzage in gedrag van constructie kan tot besparing op benodigd onderhoud leiden (het onderhoud is specifieker gemaakt).
  • Minimalisering van het risico op plotseling bezwijken en mogelijke kosten voor schade aan eigendommen of letsel.
  • Voorkomen van kosten voor het omleiden van routes en het compenseren van bedrijven (bij plots bezwijken)
  • Besparen op kosten voor periodieke veiligheidsinspecties met bijbehorende verkeersmaatregelen en bereikbaarheidsapparatuur.
 • Duurzaam:
  • De constructie langer in gebruik houden en materialen zo lang mogelijk benutten.
  • Het uitsparen van extra kilometers bij omleidingsroutes.
  • Besparen op ritten en extra kilometers bij de anders noodzakelijke periodieke veiligheidsinspecties.
 • Inzichtelijkheid gegevens:
  • De gegevens zijn online toegankelijk en kunnen worden opgevraagd, waaronder verplaatsing, rotatie en versnelling in meter per seconde op de x-, y- en z-assen, batterijconditie en omgevingstemperatuur.
  • Back-up van gegevens vanaf het moment van eerste meting.